Referat fra årsmøte 10. mars 2016

ÅRSMØTE 2016 ØYER OG TRETTEN HISTORIELAG

Sted: Glomstad Gjestehus AS, Tidspunkt: 10.mars 2016

Saksliste:

 1. Åpning av årsmøte
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Årsmelding
 5. Regnskap 2015
 6. Innkomne saker
 7. Valg

Det møtte opp 24 stemmeberettigede.

Referat:

 1. Karen Helene Nylund ønsket velkommen til årsmøtet og det ble holdt 1 minutts stillhet for de av lagets medlemmer som har gått bort siste året.
 2. Innkalling av årsmøtet godkjent. Karen Helene ble valgt som møteleder.
 3. Synnøve Løken Fonstad/Karen Helene Nylund ble valgt som referenter.
 4. Årsmeldingen ble lest opp av Karen Helene Nylund. Det ble gjort følgende tilføyelser under 8.mai: Grunnarbeid og plassering av minnestein ble utført av Laurits Høvren og Kristian Midtmageli. Laurits spanderte stein fra sin eiendom. Årsmeldingen var vedlagt innkallingen. Årsmeldingen godkjent.
 5. Regnskapet var utsendt og ble gjennomgått i store trekk av Karen Helene Nylund. Det ble gjort rede for kostnadene i forbindelse med leie av lokaler ved Tretten stasjon og spesielle utgifter i 2015 i forbindelse med Kvernhuset og markeringen i Korsen. Boksalg er gode inntektskilder. Forslag fra årsmøtet om at man bør ha grendemenn som går rundt og selger skoleboka til våren,samt publiserer i media/ Øyermagasinet. Regnskapet g
 6. Innkomne saker: Det var kommet to saker:
 7. Styret vil på bakgrunn av lagets økonomiske situasjon fremme forslag om at medlemskoningenten økes fra 200 til 300 kr fra 2017. Enstemming godkjent. Årsmøtet ser utfordringene med at de fleste av lagets medlemmer har livsvarig medlemskap og henstiller til at disse også har lov til å bidra med årlig kontingent, selv om vedtaket ikke har tilbakevirkende kraft.
 8. Gudmund og Hans ønsket å si noe om det de driver med i Stadnavnutvalget. Føler at de ofte driver med noe helt for seg selv og ønsker gjerne innspill fra medlemmene. Det kom innspill fra årsmøtedeltaker om at vi burde være flinkere til å publisere lagets aktiviteter i Øyermagasinet.( Karen Helene orienterte om at det i kommunen velges Navneutvalg,- der Historielaget har 2 representanter fra hhv. Øyer og Tretten. Hans K Lien og Gudmund Sveen tok gjenvalg i høst. Navneutvalg velges for stedsnavnsaker. Navneutvalget har vedtaksmyndighet i saker hvor kommunen har avgjørelsesmyndighet og uttalerett på kommunens vegne når det gjelder stedsnavn som Statens kartverk har vedtaksmyndighet.)
 9. Valg. Valgkomiteen har i år bestått av Knut Jacobsen, Mary Dalbu og Einar Nybakken.

Følgende hadde gitt beskjed om at de ikke tok gjenvalg. Karen Helene Nylund, Marit Hårstad, Heidi Pålsrud og Harald Eikerol.)

Valgkomiteens forslag ble enstemmig godkjent. De hadde ikke fått noen representanter til å stille som leder og det må derfor innkalles til ekstraordinært årsmøte for å få valgt leder over påske.

Nytt styre 2016:

Leder:

Styremedlem: Nanna Egidius                                    1 år (ikke på valg)

Styremedlem: Synnøve Løken Fonstad         1 år (ikke på valg)

Styremedlem: Ola Håkon S. Ourum              2 år ny

Styremedlem: Nancy S Rusten                      2 år ny

 

Varamedlemmer:

Torgeir Dalbu                                                1 år ( ikke på valg)

Tone Tømterud                                              2 år (ikke på valg)

Eldbjørg Gillebo                                            3 år ny

 

Redaksjonskomite:

Synnøve Løken Fonstad                                 1 år ( ikke på valg)

Gudmund Sveen                                            1 år ( ikke på valg)

Stine Johansen- Solbraa                                1 år ( ikke på valg)

Marit Finntoft                                                2 år ( gjenvalg)

Kjell Haugerud                                                          2 år ( gjenvalg)

 

Tilsyn med krigsminnesmerker: Kristian Midtmageli og Laurits Høvren (Gjenvalg)

Revisorer:

Ola Hjelmstadstuen                                       (gjenvalg)

Svein Løken                                                    Ny

 

Valgkomiteen:

Einar Nybakken                                              1 år (ikke på valg)

Anders Landgård                                           Ny

Olav Johannes Brubakken                             Ny

Takk til valgkomiteen for godt arbeid!

Det ble overrakt blomster til Karen Helene som takk for innsatsen som leder i to år. Karen Helene sørget for å overbringe takk/blomster til Marit og Heidi som var fraværende p.g.a sykdom). Styret ønsket å gi en oppmerksomhet til Stine Johansen-Solbraa for all praktisk støtte i året som er gått. Torgeir Dalbu overleverer denne da hun ikke var tilstede på årsmøtet.

———————

 

Før kaffen orienterte Rigmor            Aarø Spiten om bokprosjektet : Øyer skolene, som nå går i trykken i løpet av april. Planen er å lansere boka på Bygdakvelden på Stav den 27.4 i forbindelse med Øyer Ekko. Dette blir en veldig fin bok og vi håper mange vil bidra med salget av boka.Stor takk til Rigmor så langt.

Karen Helene informerte om at Øyer kommune har gjort vedtak om å kjøpe 50 bøker. Det vil bli boksalg på Stav, i grendene, på nettet,samt fra lagets lokaler på stasjonen. Viktig at man får solgt bøker raskt for å få dekket trykkeriutgiftene.Styret vil sammen med Rigmor sette opp en økonomioversikt for prosjeket på utgifter som kommer i tillegg til selve trykkingen.

Etter kaffen ble Torveig Dahl ønsket velkommen til å fortelle om Gudbrandsdalsmusea, som er et regionmuseum for Gudbrandsdalen med desentralisert struktur og mange avdelinger knyttet til ulike tema. Museet har mange lokaliteter og direktøren holder til på Dale- Gudbrands Gard på Hundorp.

Vi fikk en flott og engasjerende informasjon om avdelinger,tilsatte,Lom Bygdemuseum,Jutulheimen,Gudbrandsdal Krigsminnesamling,Einbustugu,Lesja Bygdemuseum, Kjørkjesamlinger i Lom/Ringebu,Dale-Gudbrands Gard,Pilgrimsleden, Norsk Fjellmuseum, Bergverkssenter, Opplandsarkivet,Folkemusikk,Arkeologi, Bygningsvern.

Karen Helene overrakte blomsterhilsen som takk  for et meget engasjerende foredrag. Viktig at historielagene har kjennskap til  Gudbrandsdalsmusea og kan samarbeide og utnytte kompetansen som Torveig tar hånd om.

Referent:

Synnøve/ Karen Helene

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny