Vedtekter

Lover for Øyer og Tretten historielag

vedtatt i årsmøte 27. mars 2006  endret i årsmøte 25. mars 2011 og årsmøte 3. april 2013, i årsmøte 22. mars 2017, i årsmøte 11. juni 2020, i årsmøte 23. mars 2022 og i årsmøte 22. mars 2023
(avløser tidligere vedtekter sist endret 4. desember 1968).

§  1      Formål
Laget har til formål å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for Øyer og Trettens historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.

§  2      Virksomhet
For å nå formålet kan laget, også i samarbeid med aktuelle kommunale organ og andre det er naturlig å samarbeide med,

 • arrangere møter, kurs, ekskursjoner, foreta registreringer og innsamling av muntlig tradisjon, musikk, målføre, stedsnavn, fotografier og annet av historisk interesse.
 • Utgi årbok, eventuelt andre lokalhistoriske skrifter.
 • Arbeide for vern av fornminner og kulturminner av alle slag i kommunen.

§  3      Laget står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie og fellesrådet for lokallagene i Oppland fylke.

§  4      Medlemmer av laget er

 • Medlemmer som betaler kontingent for livsvarig medlemskap
 • Medlemmer som betaler den årlige kontingent
 • Æresmedlemmer etter § 10

Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Utmelding av laget må skje skriftlig.

§  5      Laget skal ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer.

Årsmøtet velger

  • leder for 1 år
  • styremedlemmer for 2 år, herav 2 på valg ved hvert årsmøte.
  • Fire medlemmer i redaksjonskomiteen velges for to år, hvorav to på valg ved hvert årsmøte. Funksjonstid fra utgivelse til utgivelse av boka.
  • 2 revisorer for 2 år, herav 1 på valg ved hvert årsmøte.
  • valgnemnd på 2 medlemmer for 2 år. En på valg hvert år.

Innen styret velges nestleder, sekretær og kasserer samt 1 medlem til redaksjonskomiteen for ”I gamle fotefar”.  Styret blir sammenkalt av lederen. Styremedlemmene skal ha innkalling minst 3 dager før møtet.  Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.  Styret kan utpeke personer og/eller nemnder til å ta seg av spesielle oppgaver.  Styremedlemmene skal ha tilsendt sakspapirer.

§  6      Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøte til godkjenning i revidert stand.

§  7      Styret disponerer lagets midler til driftsoppgaver i tråd med formålet og oppgaver som er nødvendige for å ivareta lagets verdier. Det skal utarbeides årsbudsjett som vedtas av årsmøtet. Laget kan ikke ta opp lån uten at det foreligger vedtak i årsmøte.

§  8      Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars.  Det skal kunngjøres  med minst 14 dages varsel.  Årsmøte skal behandle

 • Årsmelding
 • Revidert regnskap
 • Styrets forslag til budsjett for inneværende år, inkludert godtgjørelse til tillitsvalgte. 
 • Valg
 • Innkomne forslag

Alle som møter personlig og har betalt kontingent for siste år, kan stemme.  Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 8 dager i forveien.

§  9      Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det eller når minst 10 stemmeberettigede medlemmer krever det.  For innkalling og varsel gjelder samme regler som for årsmøtet.  Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle de saker som er annonsert i innkallingen.

§ 10     Årsmøtet velger æresmedlemmer etter forslag fra styret.

§ 11     Lovendringer kan foretas på årsmøtet med 2/3 flertall.

§ 12     Oppløsning av laget kan skje når 2 påfølgende årsmøter beslutter det med 2/3 flertall.  Lagets arkiv, aktiva og midler går da over til Kulturetaten i Øyer kommune for anvendelse i samsvar med § 1 i det nedlagte lagets lover.  (Mønsterlovene overlater til laget å bestemme overtager).

Sidemeny

Søk på nettsiden

Søk
Arkiv

Lenker

Fåberg og Lillehammer historielag
Fron historielag
Gausdal historielag
Ringebu historielag