Referat fra styremøte i Øyer-Tretten historielag den 6. juni – 2016

Tilstede: Stine, Synnøve, Torgeir, Eldbjørg og Nansy.

Frafall: Nanna og Ola Håkon.

 

Referat fra forrige styremøte enstemmig godkjent.

Sak 1: Møtekultur.

Leder – og vi andre – følte at mange hadde snakket i munnen på hverandre på forrige møte, og at det hadde blitt litt kaos. Konklusjonen ble at vi heretter skal be om ordet å ikke snakke i munnen på hverandre , eller avbryte.Ta opp på begynnelsen av møtene om vi har noe under evt. Dette gjør det lettere å lede møtet –  og planlegge tidsbruken.

 Sak 2: Aktivitetsliste for høsten/vinteren.

  • Neste styremøte den 22. august – kl.19.00
  • Tur til Tikkerud på Nord-Tretten i begynnelsen av september. Her blir Kristian Midtmageli med som kjentmann. Kristian M. og Laurits Høvren skal også merke plassen Valhall i løpet av sommeren, og da kan dette muligens bli en rundtur.
  • Stavsmartn arrangeres i år den 21 – 23. oktober. I forbindelse med dette setter Synnøve opp en ”vaktliste” for oss. Ellers har vi fått en forespørsel om å delta på en eller annen måte i forbindelse med en martnsgudstjeneste på Stav. Stine deltar på et orienteringsmøte om dette den 14/6, og vi kommer tilbake til saken.
  • Tordis Trønnes stiller opp på en temakveld i løpet av november vedr. slektsgransking.
  • Den 9. november – kl.18.00, vil det bli en åpen kveld der Ole M. Drangsholt kommer og forteller om boka si: ” Gåla seter – fra fortid til nåtid”. Han skal ikke ha noen form for betaling, men tar med boka si, hvis noen er interessert i å kjøpe..
  • Julegrantenning avtales senere.

Sak 3. Info ang. setergruppa.

Setergruppa har hatt to møter, og Torgeir har deltatt på begge. Registreringsskjemaene vedr. de forskjellige setrene skal nå være sendt ut på nytt til alle seterbol (??). Dette for å få med de siste forandringer.. Men – det er vanskelig å få skjemaene inn igjen! Setergruppa avventer nå dette til august, hvor de har planlagt et nytt møte på Holmsetra.  Det kom spørsmål om nødvendigheten av å ta bilder på nytt.Flere kan sikkert være behjelpelig med å scanne de som allerede finnes!Det tas kontakt med Jan Johnsgård igjen, for å få hjelp til å skrive seterboka.

Sak 4. PC til bruk på stasjonen.

Se egen mail til alle styremedlemmene vedr. dette. Saken tas opp igjen når likviditeten er bedre.

Sak 5. Møtereferater.

Nansy ba om at referatene sendes på mail til hvert enkelt styremedlem, og ikke bare legges på hjemmesida til historielaget. Dette ble vedtatt.

Sak 6. Evt.

Torgeir spurte om det skal være salg av skoleboka på butikkene på Tretten, men det skal det foreløpig ikke.  Men det skal være en bokkveld på Øyer bibliotek, med salg av skoleboka – den 13. september, kl. 19.00. Her vil også Rigmor Spiten delta.

Husleien på Tretten stasjon har steget uforholdsmessig mye på to år. Dette tas opp igjen på neste styremøte.

Hvor mange bør ha tilgang til historielagets lokaler? Per i dag har Stine og Tordis egne nøkler, og det er en nøkkel i boksen utenfor lokalene. Det er kanskje riktig at koden på denne boksen forandres i forbindelse med at det er blitt nytt styre? Dette tas opp igjen på neste styremøte.

Ellers snakket vi litt om turen til Øverlikåken den 15. juni. Asbjørn Lie blir med som kjentmann.

————————————-

Gerd Haustâtter tiltrådte møtet kl. 19.30, for å snakke om ” Kulturhistorisk vandring” på Tretten.  Ena B. og Marit H. er historielagets representanter i denne gruppa, og Gerd lovet at hun skulle gi disse representantene beskjed om å sende kopi av møtene deres til historielaget. Ellers har Stine dokumenter vedr. dette arbeidet, hvis noen er interessert i å lese mer.

 

Ref. Nansy S.R.

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny