Tingbok for Øyer 1727-1744

Øyer og Tretten historielag ved gruppen for gotisk skrift begynte å transkribere de gamle tingbøkene for Øyer rundt år 2000. Bøkene produseres på bestilling.

Her gjengis noen avsnitt fra den andre boken:

Anno 1732 den 14 Juny blev Almindelig Sommer Sage og Skatte Ting holden i Øyer Prestegield paa Gaarden Jefne, tillige betient ved Lougrette Ole Bagstad, Frantz Nedre-Moe, Lars Biørge, Amund Biørge, Torbiørn Nestingen, Morten Nestingen, Torgier Kaldoer og Johannes Johansen Lunke. Overværende Kongl. May.ts Foged Sr. Svend Steenersen, BøigdeLensmanden Johannes Jefne med øfrige Tingsøgende Almue, Hvorda først allerunderd. Blev læst Deris Kongl. May.ts allernaadigste Forordninger ligesom paa Gudsdalls Ting fra No. 1 til No. 3 registreret og extraheret er. Dernest efterfølgende Almuens breve.

1. Engebret Johansen Moe, Hans Skiøde til Tosten Halvorsen Gilleboe paa hans Gaard Moe, nørdre Stue som skylder med Bøxell En Huud 7 1/2 skind, for saamange Penger som i Deris Kiøb kommen er, Samt en billig Føderaad for sig og Hustrue naar hand Gaardens Brug oppgiver. Dat. 31 Marty 1732.

2. Christen Torgiersen Moes skiøde til Halvor Mogensen Skiønsberg paa Gaarden Moes Søndre Stue skylder En Huud 7 1/2 skind med Bøxell imod fornøyelig betaling Samt en billig Føderaad eller forsiun deris lives tiid for sig og Hustrues naar hand Gaardens Brug oppgiver. Dateret 15 Marty 1732.

……..

Ole Myren i Fåberg lyser sin odelsrett til søre Ile

Fremkom for Retten Ole Horster paa Ole Olsen Myrens vegne i Faaberg og andgav, at hans Hustrue Anne Guttormsdatter er odelsberettiget til gaarden søndre Ihle her i Øyer sogn som Knud Larsen paaboer, skylder 1 1/2 huud mens som hendis Broder Jørgen Guttormsen under lovbydelse til de Rette Odelsbaarne har ladet gaarden udkomme i Fremmedes Hender, Saa lyser hand nu paa bem.te sin Hustrues vegne Hendis rett og Pengemangel efter Loven, forbeholdende hende derhos Sagens paatale til Indløsning til Lovlig Tiid og Sted, hvorom hand begierede Attest af Retten beskreeven.

……..

Leiermålssak

Kongl. May.ts Foged har til dette Ting ladet Indstevne Gudtorm Engebretsen og Anne Simensdaatter til Bøders udreedelse for begagne Leiermaal sammen derfor at lide Dom til betaling. De indstefnte møder icke efter paaraabelse men Jens Jahr og Johannes Johansen Lunke Svarer at de har tilstaaet Leiermaalet, og hvorfor Fogden eskede Dom.
Afsagt. Der er med vidners tilstaaelse beviist, at Gudtorm Engebretsen og Anne Simensdaatter har begaaet leiermaal sammen og hvorfor hand efter Loven bør betale leiermaals Bøder 12 Rdr og qvindfolcket 6 Rdr. Thi tilpligtes de Enhver for sig bemeldte Bøder til Fogden at betale og udrede 15 dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under adferd efter Loven, I mangel af betaling bør de lide efter Deris Kongl. May.ts allernaad. Forordning.

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny